Regulamin strony

Regulamin korzystania ze strony habibitravel.pl 

Właścicielem strony internetowej habibitravel.pl jest Biuro Podróży Habibi Travel z siedzibą w Lubinie, przy ul. Armii Krajowej 1 NIP: 6922348364, REGON: 020437260
Niniejszy Regulamin zawiera warunki wykonywania przez Biuro Podróży Habibi Travel,  na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z serwisu habibitravel.pl

Biuro Podróży Habibi Travel nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem serwisu, bowiem zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony organizator turystyczny oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów danego organizatora. Biuro Podróży Habibi Travel pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym organizatorem turystyki. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Biuro Podróży Habibi Travel.

Biuro Podróży Habibi Travel służy pomocą oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.

1. Rezerwacja
1.1 Rezerwacja założona poprzez stronę habibitravel.pl nie oznacza gwarancji wyjazdu i nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym. Dostępność miejsc jest każdorazowo sprawdzana.
1.2 Potwierdzeniem rezerwacji jest przesłanie Klientowi (faksem, bądź, na wskazany w zgłoszeniu adres, e-mail) umowy oraz informacji dot. Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.
1.3 Umowa zostaje potwierdzona w momencie odesłania przez Klienta czytelnie podpisanego dokumentu oraz dowodu opłaty za założoną rezerwację. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z konsultantem  terminów płatności. Dzięki temu Klient ma gwarancję utrzymania wstępnie rezerwowanych miejsc.
1.4. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Biuro Podróży Habibi Travel odpowiedzialne jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, dostępnej na stronie internetowej habibitravel.pl

2. Płatność
2.1.Biuro Podróży Habibi Travel, jako agent turystyczny, jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi.
2.2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Biuro Podróży Habibi Travel do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.
2.3. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.

3. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników
3.1 Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej przy udziale Biura Podróży Habibi Travel umowy. Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Biuro Podróży Habibi Travel pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.
3.2 Biuro Podróży Habibi Travel informuje, że jeżeli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Biuro Podróży Habibi Travel, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego . Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

4. Usługi, z których nie skorzystano
Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

5. Dokumenty podróży
W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi bądź agentowi turystycznemu przez organizatora podróży dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi klient.

6. Ubezpieczenia
Organizator podróży, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Polecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych.

7. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne
Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji. W ramach ustawowych obowiązków Biuro Podróży Habibi Travel w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdą Państwo w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych msz.gov.pl.

8. Ochrona danych
Biuro Podróży Habibi Travel zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych przy współdziałaniu firmy Biuro Podróży Habibi Travel oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

9. Postanowienia końcowe
Biuro Podróży Habibi Travel dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie habibitravel.pl  (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, dlatego też wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.